Stel je vraag
0

Chemie Serie 9.1 Reeks A vraag 6

asked 2019-06-28 13:42:00 -0500

Kathleen gravatar image

Beste, ik maakte onderstaande oefening op deze manier in de les, maar na het hermaken begrijp ik niet zo goed waarom je niet [2 Ag+]^2 in de onderste van de 2 vergelijkingen schrijft... Bij de oefeningen van het oplosbaarheidsproduct, waar je dit product gelijkstelde aan S deed je dit toch ook (bijv. bij oef 4). Hier stelde ik Ag2CrO4 gelijk aan S en bijgevolg was [Ag+]^2 gelijk aan (2S)^2 en [CrO4 2-] gelijk aan S. Waarom moet ik dit dan in oefening 6 niet doen? Alvast bedankt

C:\fakepath\Chemie vraag 6.jpg C:\fakepath\Chemie 4.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 09:56:44 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Als je het oplosbaarheidsproduct van Ag2S wilt berekenen wil je berekenen hoeveel ionen er in oplossing gaan.

Stel dat er 10^-5 mol Ag2S oplost wat is dan het oplosbaarheidsproduct?

Ag2S ---> 2 Ag+ + S2-

Als er 10^-5 mol Ag2S oplost geeft dat 2 x 10^-5 mol Ag+ en 10^-5 mol S2-.

Het oplosbaarheidsproduct is dan 2 x 10^-10

OK?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dus als je het oplosbaarheidsproduct berekent voor Ag2S dan zet je de 2 wel voor de Ag+, maar als je het ionenproduct wil berekenen dan zet je die 2 niet voor Ag+ ?

Kathleen ( 2019-06-29 12:06:43 -0500 )edit

Ja want bij je ionenproduct wordt de concentratie aan ionen gegeven en moet je wel deze concentraties verheffen tot de macht van het voorgetal. bij Ag+ is dat 2 en bij S2- is dat 1.

Koen@REBUS ( 2019-06-29 14:43:23 -0500 )edit
0

answered 2019-06-28 14:36:19 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-28 14:36:55 -0500

Wat zijn de verschillende stappen om deze opgave met succes op te lossen:

We hebben een beker waarin Cl-ionen (eenwaardig negatief) en CrO4 (2-) ionen (tweewaardig negatief) aanwezig zijn in een bepaalde concentratie.

Aan deze oplossing worden Ag ionen toegevoegd met een bepaalde concentratie.

Er wordt nu gevraagd of er een neerslag van AgCl (wit) of een neerslag van Ag2CrO4 (rood) zal ontstaan.

Wanneer krijgen we een neerslag? Dit gebeurt wanneer het product van de concentratie van de ionen *(zie ook REBUS cursus pagina 59) *, rekening houdend met de voorgetallen die we als exponent schrijven > is dan de Ks van deze specifieke reactievergelijking.

bv. voor AgCl hebben we de volgende reactievergelijking

AgCl(v) <--> Ag+ + Cl-

product van de concentratie van de ionen rekening houdend met de voorgetallen (in deze reactie zijn beide gelijk aan 1) moeten we berekenen.

[Ag] x [Cl] = 10 tot de min achtste x 0,1 = 10 tot de min negende en deze waarde is groter dan de Ks van AgCl dus zal er een witte neerslag ontstaan.

Schrijf jij nu de redenering verder uit voor de rode neerslag ... . Ontstaat er een rode neerslag? Waarom wel of waarom niet?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dat begrijp ik. Waarom moet je dan voor het oplosbaarheidsproduct (p.59 in de rebus cursus) de concentratie aan Ag+ aan 2S gelijkstellen en niet aan S? Ik begrijp niet waarom je hier wel een coëfficiënt ervoor plaatst en bij een ionenproduct zoals bovenstaande oefening niet

Kathleen ( 2019-06-29 05:00:01 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-06-28 13:42:00 -0500

Aantal keer gelezen: 223 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19