Stel je vraag
1

Chemie : Vraag 4.3.5

asked 2019-06-28 19:43:47 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

updated 2019-06-29 09:11:30 -0500

Koen@REBUS gravatar image

hallo,

ik wou even weten of mijn redenering klopt: ik heb beide massa's omgezet in aantal mol. ik kom dan voor tin As:0.0005 mol uit en voor zuurstof O 0.001 mol. Als ik de verhouding neem dan zie ik dat zuurstof 2x meer mol bevat dan Tin. hierdoor kom ik aan de brutoformule AsO2--> O is -2 dus As moet dan +4 zijn

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-06-29 04:44:57 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Helemaal juist geredeneerd. Wel een klein foutje. Tin is Sn en As is Arseen. Klopt het dan ook nog?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

ja, typefout door snel te willen zijn... hopelijk dat dit niet voorkomt dinsdag!

Mirac.Ulgen ( 2019-06-29 09:18:01 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-28 19:43:47 -0500

Aantal keer gelezen: 392 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19