Stel je vraag
0

kernfysica oefening 9.1.3

asked 2019-06-29 03:10:09 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-06-29 06:28:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo Hoe komt het dat Alfadeeltjes minder afbuigen dan Beta min deeltjes?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 04:46:58 -0500

Kathleen gravatar image

De massa van een alfadeeltje is veel groter dan van een beta deeltje ondanks dat het alfadeeltje 2 ladingen bevat en het bètadeeltje maar 1

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

a = F/m en als de m dan veel groter is zie je dat de dubbele kracht toch een veel kleinere versnelling zal geven.

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 06:28:26 -0500 )edit
1

dankjewel!

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-29 09:42:40 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 03:10:09 -0500

Aantal keer gelezen: 179 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19