Stel je vraag
0

Biologie vraag 8 evolutie historische vragen

asked 2019-06-29 04:53:08 -0500

Kyara.Vanderveken gravatar image

Hallo! Ik snap niet zo goed waarom antwoord A hier niet mogelijk is? Dit is toch een voorbeeld van soortvorming door geografische isolatie en hoort toch ook bij het neodarwinisme?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 17:03:33 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Omdat het kan zijn dat er nieuwe soorten ontstaan... Maar het is niet zeker. Dus "kunnen ze niet meer" moet eigl zijn "kan het zijn dat"

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 04:53:08 -0500

Aantal keer gelezen: 160 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19