Stel je vraag
0

Wiskunde 2.1.5

asked 2019-06-29 05:31:25 -0500

Lize.VanderWilt gravatar image

Bij deze sinusfunctie is de periode toch gelijk aan 8 en is 2pi/8= 0,8? Wat doe ik hier verkeerd? Aangezien het antwoord <c> zou moeten zijn en 2pi/T daar gelijk is aan 0,4...

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 06:23:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

T = 2pi/0.8 = 6.28/0.8

Het antwoord is D

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Oke bedankt!

Lize.VanderWilt ( 2019-06-29 07:55:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 05:31:25 -0500

Aantal keer gelezen: 103 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19