Stel je vraag
0

Chemie 2017augustus vraag 14

asked 2019-06-29 05:48:38 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-06-29 08:53:34 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste, Hoe begin ik aan deze vraag? Hoe weet ik de sterkte van de reductors/oxidators?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 08:58:42 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-29 08:59:50 -0500

Hier moet je als volgt redeneren. Het feit dat het evenwicht naar rechts ligt bij reactie 1 houdt in dat de standaard reductiepotentiaal van Br2/Br- hoger is dan de standaard reductiepotentiaal van Fe3+/Fe2+.

Hierdoor kan je al afleiden dat A en C zeker niet de correcte oplossing kunnen zijn.

Redeneer jij eens verder om tot de juiste oplossing te komen.

Lukt het zo?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel!!

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-06-30 00:56:18 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 05:48:38 -0500

Aantal keer gelezen: 100 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19