Stel je vraag
1

Chemie 2015 Augustus Vraag 14

asked 2019-06-29 06:13:23 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-06-29 08:50:34 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik probeerde de reactievergelijkingen van deze oefening op te stellen als volgt: 2 HCl + MgCO3 -> MgCl2 + H2CO3 2 HCl + CaCO3 -> CaCl2 + H2CO3

Maar dan kom ik opnieuw een zuur uit? En hoe moet ik dan ver uitrekenen? Moet ik bij beide vergelijkingen apart berekenen wat er weg reageert en dan optellen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 14:38:11 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Heb je de reactievergelijkingen correct geschreven en uitgebalanceerd?

Het aantal mol HCl bij het begin van de reactie is 10^-3 mol . Als je correct rekent dan blijft er op het einde van de reactie (wanneer zowel CaCO3 als MgCO3 volledig is weggererageerd) nog 5 x 10^-5 e mol HCl over. Rekening houdend met het volume kom je zo tot de juiste oplossing.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-29 08:50:19 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-29 14:36:12 -0500

Er zijn twee stapjes:

1) Er staat dat er een reactie optreedt met gasvorming. Dit wilt zeggen dat H2CO3 zal omgezet worden in water en CO2 gas. Met H2CO3 moet je dus geen rekening meer houden.

2) Je kan vaststellen dat er per mol CaCO3 of MgCO3 er 2 mol HCl of H+ verdwijnt.

Kan je hiermee verder?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Moet je dan nu voor beide reactievergelijkingen apart nagaan hoeveel HCl er over blijft? (Ik dacht dat de beginwaarde van HCl 10^-3 mol was ...)

Kathleen ( 2019-06-29 12:17:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 06:13:23 -0500

Aantal keer gelezen: 195 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19