Stel je vraag
0

Biologie celademhaling

asked 2019-06-29 06:56:59 -0500

Thomas.Ponnet gravatar image

Op p 16 in de cursus staat er dat bij de citroenzuurcyclus 6 h2o ingaat en 6 co2 uitkomt. In biogenie daarintegen staat er dat er 4 h2o ingaat en 6 h2o uitkomt. Wat is het correcte?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 17:01:56 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Er gaan er per pyruvaat 4 in en 1 uit... Dus 3, maar dit moet maal 2 doordat er per glucose 2 pyruvaat zijn

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 06:56:59 -0500

Aantal keer gelezen: 105 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19