Stel je vraag
0

fotosynthese

asked 2019-06-29 08:50:35 -0500

Elena.Leemans gravatar image

Hallo,

Is de stelling 'met toenemende lichtintensiteit, verhoogt de fotosynthese intensiteit' juist of fout? want in boek staat dat dit zo is maar ik herinner me van een milestone dat door teveel licht planten kunnen verbranden en klopt daarbij 'door stijgende temperatuur, stijgt de fotosynthese activiteit' dan wel of niet?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 08:55:28 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

tot een bepaalde temperatuur is de fotosynthese max (33 graden) na een drempelwaarde zullen de bladeren beschadigd worden (denaturatie). biogenie 5.2 p 155

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Correct beantwoord ๐Ÿ˜‰

Martine@REBUS ( 2019-06-29 16:58:04 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 08:50:35 -0500

Aantal keer gelezen: 26 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29