Stel je vraag
0

Simulatie-examen Vraag 6 Chemie

asked 2019-06-29 12:26:17 -0500

Kathleen gravatar image

Ik hermaakte vraag 6 over elektrolyse van het simulatie examen maar geraakte er niet uit. Ik had in de les gezien dat voor elektrolyse het omgekeerde geldt dan voor een galvanische cel namelijk dat je bij elektrolyse de oxidator met de kleinste reductiepotentiaal moet gebruiken en de reductor met de grootste reductiepotentiaal (wat dus het omgekeerde is van wat er bij een spontane reactie gebeurt). Als ik dit vervolgens toepas op de oefening dan zie ik dat je voor de reductie enkel kan kiezen uit Cu2+ of H2O (O2 zit immers niet in de oplossing). Als ik bijgevolg naar de reductiepotentialen kijk dan is de potentiaal van H2O (0V) kleiner dan die van Cu2+ (34V) en zou ik dus H2O als oxidator nemen. Hetzelfde doe ik voor de oxidatie: H2 zit niet in de oplossing, en de reductiepotentiaal van H2O (76V) is groter dan die van Cu (34V). Bijgevolg zou ik H2O als reductor kiezen. Ik bekom echter niet het juiste antwoord. Wat doe ik fout?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 14:53:31 -0500

Kathleen gravatar image

C:\fakepath\Chemie 2015 Juli.jpg

Dan begrijp ik niet meer hoe je deze oefening oplost. Ik redeneerde ook hier weer: het is elektrolyse dus oxidator met E0 kleiner dan reductor maar wel nog steeds zo groot mogelijk en de reductor moet een E0 hebben groter dan de oxidator maar wel nog steeds zo klein mogelijk, maar ik keer wel nooit mijn potentiaal om?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Deze heb ik daarstraks toegelicht. Je lost die volledig op dezelfde manier op. Zoek eens naar: 'Chemie extra reeks 8 vraag 9' . Kijk maar of het lukt. Anders laat je het maar weten.

Koen@REBUS ( 2019-06-29 15:00:30 -0500 )edit
0

answered 2019-06-29 14:31:56 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Een manier om deze vraag op te lossen is de volgende.

Er zal een oxidatie en een reductie plaatsvinden. Volgens de KRAO regel die geldt voor de galvanische cel en ook voor de electrolyse zal de reductie plaats vinden aan de kathode en de oxidatie aan de anode.

Hier is het electrolyse en daarvoor geldt de KNAP regel. Kathode is negatief en anode is positief.

image description

Reductie

Wie zal er reduceren = degene die aanwezig is met de hoogste standaard reductiepotentiaal. In dit geval is dat Cu2+

Oxidatie

Je moet hiervoor de koppels omkeren en dan zal het teken ook omkeren. Wie zal oxideren degene die aanwezig is met de grootste potentiaal. In dit geval is het Cu want de waarde wordt -0,34V

OK?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Moet je bij elektrolyse zowel voor de reductor als voor de oxidator de grootste E0 waarde nemen dan?

Kathleen ( 2019-06-29 14:44:30 -0500 )edit

Wat is dan precies het verschil in de werkmethode bij een galvanische cel?

Kathleen ( 2019-06-29 14:45:00 -0500 )edit

Voor de oxidator (dit is degene die zal reduceren) neem je de grootste E° waarde. Bij de reductor (dit is degene die gaat oxideren) keer je de koppels om en keer je het teken van de E° waarde om en neem je ook de grootste waarde.

Koen@REBUS ( 2019-06-29 14:55:46 -0500 )edit

Bij elektrolyse heb je een externe spanningsbron en is de kathode negatief en de anode positief. Bij de galvanische cel wordt er een stroom gegenereerd en is de kathode positief en de anode negatief?

Koen@REBUS ( 2019-06-29 14:56:45 -0500 )edit

Hoef je bij een galvanische cel de koppels zowel bij reductie als oxidatie niet om te vormen en gewoon bij beide de grootste te nemen?

Kathleen ( 2019-06-29 15:03:53 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 12:26:17 -0500

Aantal keer gelezen: 220 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19