Stel je vraag
0

Simulatie-examen Vraag 5 chemie

asked 2019-06-29 12:35:47 -0500

Kathleen gravatar image

Ik schreef hier als reactievergelijking KClO -> Cl- + KClO3 Er werd echter gezegd dat je best 2x KClO schrijft voor de pijl omdat je het anders niet kan oplossen. Ik begrijp alleen niet waarom je dit zomaar kan doen. Verandert dit niet iets het gegeven aantal mol in de opgave of aan de verhouding van het aantal atomen? Je hebt immers dan meer KClO dus heb je dan ook niet meer dan 1 mol kaliumhypochloriet (zoals in de opgave wordt vermeld)?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 14:09:01 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-29 14:09:48 -0500

Eigenlijk doe je maar hetzelfde als bij het uitbalanceren van een reactievergelijking.

Een voorbeeld.

H2 + I2 ——> HI

Bij uitbalanceren ga je hier ook HI mogen toevoegen om 2 keer HI te krijgen.

Dus ja, je mag dit toevoegen en met het opstellen van de electronenbalans bekom je de juiste coëfficiënten.

OK ,

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 12:35:47 -0500

Aantal keer gelezen: 87 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19