Stel je vraag
0

Chemie oplosbaarheid

asked 2016-06-12 04:46:35 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

updated 2016-06-25 17:09:22 -0500

Koen@REBUS gravatar image

http://www.ond.vlaanderen.be/toelatin...

Vraag 14 van juli 2015 begrijp ik niet.

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-13 13:24:32 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Bij klikken op tag 'Chemie' krijg je alle vragen die mbt tot Chemie reeds werden gesteld; misschien ook de jouwe.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-13 13:23:19 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zie ook Chemie - Oplosbaarheid - Oplosbaarheidsproduct.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-13 08:42:01 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

Ik begrijp het! Bedankt, de fout zat in een kleine denkfout. Bedankt voor de hulp!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-12 06:09:40 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Om tot een oplossing te komen moet je de volgende stappen doorlopen. Schrijf eerst de reactievergelijking die je kan afleiden uit de opgave. Zorg ervoor dat je alle brutoformules correct schrijft en dat je daarna de reactie correct uitbalanceert. Bereken voor alle stoffen het aantal mol en ga na welk stof het limiterend reagens is. Zo bepaal je uiteindelijk welke stoffen aanwezig zijn op het einde van je reactie. Deze oplossing wordt gefiltreerd. Er blijft een hoeveelheid stof achter op de filter (de neerslag) en komt een hoeveelheid stof terecht in de beker (filtraat). Dit filtraat wordt in twee gelijke delen (A en B) verdeeld. Ga na welke ionen hierin aanwezig zijn en wat er gebeurt wanneer er aan elk van de oplossingen ofwel 1 mol Kaliumjodide of 1 mol Lood(II)nitraat wordt toegevoegd. Probeer uitgaande van deze tips de opgave op te lossen. Geef maar aan wanneer dit gelukt is !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Algemeen is het belangrijk te weten dat het beperkend reagens bepaald hoeveel er maximaal aan reactieproducten kan worden gevormd en dat het reagens in overmaat ook bij de reactieproducten terug te vinden is.

Johan@REBUS ( 2016-06-12 07:26:51 -0500 )edit

Wanneer je de oplossing met hierin de reactieproducten en het reagens in overmaat terug aan een reactie onderwerpt kunnen alle aanwezige moleculen als reagens worden beschouwd en .. wegreageren tot vorming van reactieproducten.

Johan@REBUS ( 2016-06-12 07:29:20 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-12 04:46:35 -0500

Aantal keer gelezen: 1,505 keer

Laatst gewijzigd: Jun 13 '16