Stel je vraag
0

wiskunde vraag 1 augustus 2017

asked 2019-06-29 14:21:32 -0500

updated 2019-06-30 08:09:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hoe kan je best aan deze oefening beginnen? En is -2^(-x^2) = -2^(-2x)?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-29 14:28:36 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De laatste rekenregel die je voorstelt klopt niet volgens mij.

Kijk eens wat er gebeurt bij x=0 dan heb je -2^0 en dat is -1 dus je hebt in ieder geval m of n.

Als x groter wordt is x² nog groter en 2^(-x²) wordt heel klein. Dus is het m.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-29 14:21:32 -0500

Aantal keer gelezen: 61 keer

Laatst gewijzigd: Jun 29 '19