Stel je vraag
0

5.1.1 chemie

asked 2019-06-30 07:47:33 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

updated 2019-06-30 10:25:19 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hallo, ik weet niet hoe ik dit moet oplossen er wordt naad de si van snelheid gevraagd. is dat niet hetzelfde als mol/ls /2s en dus mol/ls^3 voor A en voor B m/l*s

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-30 10:26:31 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-30 10:26:57 -0500

Wat is de definitie van reactiesnelheid.

Kan je daaruit de si eenheid afleiden?

Deze is altijd dezelde !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik krijg hier een waarde van L^2 . s^-1 . mol^-2

Tinne.Wilms ( 2020-08-01 08:42:44 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-30 07:47:33 -0500

Aantal keer gelezen: 271 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '19