Stel je vraag
0

Tandarts vraag 8 (2018)

asked 2019-06-30 09:14:13 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

updated 2019-06-30 09:45:48 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Moet je deze vraag gewoon beredeneren dat (1/2)k(x)^2 = (1/2)mv^2 en dan factor 1/2 schrappen en omdat k en m constanten zijn, zijn x^2 en v^2 rechtevenredig met elkaar?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-30 09:28:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De algemene formule van de snelheid van een trilling: v = A (omega) cos (omega t + fasehoek) Als de amplitude verdubbelt zal de snelheid ook verdubbelen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

oke dankuwel!

Alexi.DePreter ( 2019-06-30 09:55:07 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-30 09:14:13 -0500

Aantal keer gelezen: 291 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '19