Stel je vraag
0

Wiskunde 2018 arts vraag 4

asked 2019-06-30 09:35:17 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-06-30 09:46:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste,

B en C schrapte ik en mijn voorkeur ging naar antwoord D maar zonder echt iets te berekenen. Hoe doe ik dit?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-30 09:39:59 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Wiskunde arts 2018 vraag 4.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-30 09:35:17 -0500

Aantal keer gelezen: 1,837 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '19