Stel je vraag
0

Chemie reeks A serie 6.1 oef 4

asked 2019-06-30 10:53:02 -0500

Morgane.VandenBossche gravatar image

Waarom is antwoord B foutief?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2019-06-30 11:23:15 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

omdat je niet exact weet met hoeveel O2 stijgt. Je kan wel met zekerheid vertellen dat aantal mol H2o gaat dalen

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Je kan dat toch afleiden uit je coefficienten of niet?

Morgane.VandenBossche ( 2019-06-30 13:07:44 -0500 )edit

Bij een aflopende reactie bepalen de coëfficiënten en het limiterend reagens de hoeveelheid reactieproducten die worden gevormd. Hier is het een evenwichtsreactie en is de evenwichtsconstante Ke de bepalende factor.

Koen@REBUS ( 2019-06-30 14:31:56 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-30 10:53:02 -0500

Aantal keer gelezen: 289 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '19