Stel je vraag
0

Meiose theorie

asked 2019-06-30 11:48:12 -0500

Kyara.Vanderveken gravatar image

Hallo! Het is misschien een super domme vraag, maar ik heb een vraag ivm meiose. In de theorie pagina 28 staat de meiose van chromosoom 21, maar ik dacht dat meiose alleen bij geslachtscellen kon plaatsvinden, dus nu ben ik even in de war. Alvast bedankt!!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-07-01 02:32:11 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Ja maar in die geslachtscellen zitten 23 chromosomen, waaronder 21 die een non disjunctie kan hebben.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke dankjewel!!

Kyara.Vanderveken ( 2019-07-01 07:11:06 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-06-30 11:48:12 -0500

Aantal keer gelezen: 192 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '19