Stel je vraag
0

enzymen: co-factoren

asked 2019-06-30 12:26:02 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

Hebben enzymen altijd co-factoren nodig om te functioneren?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-07-01 02:29:57 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Nee, niet altijd

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-06-30 12:26:02 -0500

Aantal keer gelezen: 259 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '19