Stel je vraag
0

Fysica golven

asked 2019-07-01 05:28:44 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

Wanneer je een rechtslopende golf hebt en je krijgt de grafiek van een punt A op die golf. Je weet dat het punt B op een afstand lambda/4 rechts ligt van punt. Je kunt dan de yt grafiek van dit punt B bepalen door de golf naar rechts te verschuiven. Geldt hetzelfde principe gelden wanneer je de y x grafiek van punt A krijgt? Kun je dan ook de y x grafiek van punt B bepalen door de golf te verschuiven naar rechts?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-07-01 05:38:41 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als de golf naar rechts loopt en B ligt een kwart golflengte rechts van A dan doet B hetzelfde als A maar een kwart periode later.

Let op bij het overgaan van een y-t grafiek naar een y-x grafiek, vooral bij een rechts lopende golf.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-07-01 05:28:44 -0500

Aantal keer gelezen: 293 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '19