Stel je vraag
0

Logaritmen

asked 2016-06-13 09:38:28 -0500

Charline.DeBlock gravatar image

updated 2016-06-13 10:09:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij een oefening van kernfysica bekom ik de vergelijking:

0,031 = e^(-landa*t) Ik moet uit deze vergelijking t halen, maar ik heb problemen om dit manueel op te lossen. Ik kan de ln nemen van beide leden, maar kan dan ln(0,032) niet manueel vinden... Hoe los ik dit op? Met mijn rekenmachine bekom ik t=65 wat klopt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-13 10:06:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Probeer eens 0,032 om te zetten naar 32/1000 = (2^5)/(10^3 ) Dan zou je een benadering moeten kunnen maken. ln 2 staat op het formularium. De meeste oefeningen uit de bundel voor kernfysica zijn ook met rekenmachine op te lossen (RAT)

Je kan er wel van uitgaan dat het reken werk op het examen eenvoudiger is.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-13 10:03:10 -0500

Kaat.Mortelmans gravatar image

Ik zou 0.032 schrijven als 2^5. 10^(-3). Je kan het dan ook schrijven als het logaritme van 2^5.10^(-3) gedeeld door het logaritme van e, maar het logaritme van e staat helaas niet op het formularium dus verder weet ik het ook niet. Bij sommige oefeningen van kernfysica mag je wel een rekentoestel gebruiken, omdat ze niet mogelijk zijn uit je hoofd, dus misschien moet je is kijken of dat zo'n oefening is.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-13 09:38:28 -0500

Aantal keer gelezen: 168 keer

Laatst gewijzigd: Jun 13 '16