Stel je vraag
0

Fysica2015 vraag 11

asked 2019-07-01 07:59:37 -0500

Cha gravatar image

updated 2019-07-01 08:25:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik vind deze vraag vrij verwarrend omdat op p.54 7.3.4) staat dat er tussen A en B geen potentiaalverschil is omdat er geen stroom doorgaat. Dus bij deze examvraag is dat toch ook zo? Dan moet de spanning Uab= U maar het is U/2

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-07-01 08:33:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

C:\fakepath\Fysica Juli 2015 vraag 11.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-07-01 07:59:37 -0500

Aantal keer gelezen: 417 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '19