Stel je vraag
0

chemie reactietypes

asked 2019-07-01 09:10:18 -0500

Lize.VanderWilt gravatar image

Wanneer spreken we van een condensatiereactie? Ik dacht dat een condensatiereactie een reactie was waarbij een kleine molecule werd afgesplitst, maar het aangezien het antwoord op vraag 1 reeks A serie 10.3 <c> zou moeten zijn klopt dit toch niet helemaal... Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-07-01 10:21:34 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Condensatiereactie is een reactie waarbij water wordt vrijgezet.

Hierbij moet het een reactie zijn tussen twee organische moleculen met vrijzetting van water.

Indien het een reactie is tussen een organische molecule en een anorganische molecule met vrijzetting van water dan is dit een substitutiereactie.

bv de reactie van ethanol met HBr en de vorming van broomethaan met vrijzetting van water is een substitutiereactie.

OK?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik snap het, bedankt!

Lize.VanderWilt ( 2019-07-01 10:28:37 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-07-01 09:10:18 -0500

Aantal keer gelezen: 332 keer

Laatst gewijzigd: Jul 01 '19