bio: gegeven aantal chromosomen

asked 2019-07-01 10:18:33 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

Stel je krijgt een oefening met een somatische cel dat 84 chromosomen bevat. 2n is dan toch 42? (voor de zekerheid)

edit retag flag offensive close merge delete