Stel je vraag
0

Vraag examen fysica arts 2019

asked 2019-07-02 11:21:41 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-07-13 07:45:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste, Wat was het antwoord op de vraag over de rechtslopende golf met gegeven: vg=20m/s, hoe begon de y(t) grafiek? Naar boven of naar onder?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-07-13 07:46:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De vragen staan online.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-07-02 11:21:41 -0500

Aantal keer gelezen: 3,455 keer

Laatst gewijzigd: Jul 13 '19