Stel je vraag
0

CLEAR gidsend volgend richting geven

asked 2019-07-02 13:40:20 -0500

Ibe.Kurtuldu gravatar image

Ik vroeg mij af waar het verschil net zat tussen een vraag waar de dokter “gidst”, “volgt” of de richting geeft? Kan iemand mij hiermee helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Volgen is meegaan met wat de patiënt denkt/ wil doen. Richting geven is zeggen wat u eventueel kan aanraden maar waarbij de beslissing toch bij de patiënt blijft. Gidsen is duidelijk laten blijken wat de patiënt moet doen, je bent zijn gids en hij volgt jouw gedachtengang

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-07-02 13:55:43 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2019-08-29 03:20:05 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Drie communicatiestijlen

De term ‘communicatiestijl’ slaat op een houding en benaderingswijze, een gesprekstrant die uitdrukt welke relatie er tussen jou en de cliënt bestaat. De drie stijlen bestaan uit volgen, gidsen en richting geven.

Volgen: Deze stijl wordt vooral gekenmerkt door empatisch luisteren en begrip tonen voor de belevenis van het individu en wordt vooral gebruikt wanneer de cliënt blijk geeft van sterke bedroefde, boze en/of angstige emoties, maar vaak ook voor het eerste consult. Deze stijl kan dienen om informatie te verzamelen, inzicht te verschaffen en blijk te geven van begrip.

Richting geven: In deze stijl neem je het alvast tijdelijk het voortouw. Jij bent de leider en zegt de andere wat er moet gebeuren. Een goed toegepaste richtinggevende stijl dient er als volgt uit te zien: helder en duidelijk, passend bij de cliënt, op het juiste ogenblik en geeft blijk van medeleven met de cliënt.

Gidsen: De stijl vooral gebruikt voor motiverende gespreksvoering is een combinatie van het beste uit beide stijlen. In de eerste instantie wordt er zorgvuldig en empatisch geluisterd naar het verhaal van het individu. Vervolgens worden samen de verschillende opties, voors en tegens afgewogen. Het is hier mogelijk om je mening te formuleren, maar belangrijk is wel dat je erkent en respecteert dat het uiteindelijk aan de persoon zelf is om een richting te kiezen en een beslissing te maken. Wanneer de richting duidelijk is kan je verder helpen bij de uitvoering ervan. Een gids helpt de ander om zijn eigen passende oplossing te vinden en uit te voeren.

Geen van de verschillende stijlen is beter dan de andere, maar is het wel belangrijk te weten welke stijl op welk moment toe te passen. Een vakkundige behandelaar is iemand die in staat is om soepel te schakelen tussen de stijlen al naar gelang de cliënt en de behandelaar.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-07-02 13:40:20 -0500

Aantal keer gelezen: 828 keer

Laatst gewijzigd: Aug 29 '19