CLEAR gidsend volgend richting geven

asked 2019-07-02 13:40:20 -0500

Ibe.Kurtuldu gravatar image

Ik vroeg mij af waar het verschil net zat tussen een vraag waar de dokter “gidst”, “volgt” of de richting geeft? Kan iemand mij hiermee helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Volgen is meegaan met wat de patiënt denkt/ wil doen. Richting geven is zeggen wat u eventueel kan aanraden maar waarbij de beslissing toch bij de patiënt blijft. Gidsen is duidelijk laten blijken wat de patiënt moet doen, je bent zijn gids en hij volgt jouw gedachtengang

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-07-02 13:55:43 -0500 )edit