Stel je vraag
0

Fysica 9.2.4

asked 2020-03-02 08:01:52 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

Vraag c) -> het lukt me niet om tot het correcte antwoord te komen. Wat doe ik hier fout?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2020-03-03 14:50:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je past de rekenregels voor exponenten niet toe. 0,1 = 0,23 x 10^12 x 2^(-t/T )

0,1/0,23 x 10^-12 = 2^(-t/T )

Nu moet je links en recht een logaritme nemen met grondtal 2

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dank u! :-)

Tinne.Wilms ( 2020-03-06 02:45:26 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2020-03-02 08:01:52 -0500

Aantal keer gelezen: 305 keer

Laatst gewijzigd: Mar 03 '20