Biologie erfelijkheid 9

asked 2020-03-11 08:56:04 -0500

Adara gravatar image

image description

De gemakkelijkste manier om vast te stellen of een organisme homozygoot is voor een dominante eigenschap is terugkruising met homozygoot recessief organisme.

Ik begrijp het niet goed. Homozygoot dominant AA en homozygoot recessief aa. Het geeft toch Aa?

edit retag flag offensive close merge delete