Stel je vraag
0

Biologie vraag 11 p 61

asked 2020-03-11 10:49:10 -0500

Adara gravatar image

updated 2020-03-11 10:53:25 -0500

Waarom is bij deze oefening antwoord A niet juist. Het zou C moeten zijn. Maar A kan toch ook?image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2020-04-13 01:32:40 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Bij antwoord A horen beide ouders, maar het moeten dove ouders zijn, dus ze mogen geen dominante letter van D en E samen hebben (=horend).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2020-03-11 10:49:10 -0500

Aantal keer gelezen: 683 keer

Laatst gewijzigd: Apr 13 '20