Stel je vraag
0

Arts 2019 vraag 2 optica

asked 2020-04-06 08:14:10 -0500

Haider.Sheroz gravatar image

Beste

Ik snap niet waarom de lichtstraal b zou breken in een brandafstand dat 2x groter is dan de brandpuntafstand van lichtstraal a en c. Zou u mij hierbij kunnen helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2020-04-06 08:42:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet hier de andere mogelijkheden uitsluiten. Kijk eens of je het zo ziet:

C:\fakepath\2019 arts vraag 2 optica.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2020-04-06 08:14:10 -0500

Aantal keer gelezen: 221 keer

Laatst gewijzigd: Apr 06 '20