Stel je vraag
0

vraag 3.1.14 fysica

asked 2020-04-13 10:21:24 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

Beste, is de massa van M2 4kg?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2020-04-14 01:12:50 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ja. De massa M1 (2kg) houdt de massa M2 (4Kg) in evenwicht op een wig met een hoek van 30°

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2020-04-13 10:21:24 -0500

Aantal keer gelezen: 457 keer

Laatst gewijzigd: Apr 14 '20