Stel je vraag
0

elektromagnetisme 8.3.5

asked 2020-08-04 09:55:45 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

Beste ik zit vas bij deelvraag B, hoe kan ik d afzonderen en moet ik de neutronen meetellen in de massa?

mvg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2020-08-19 12:14:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet dit niet echt numeriek berekenen, je moet alleen bewijzen wat er op het einde staat. Tip: het verschil d is het verschil tussen twee keer de straal van elk van die elementen (d = 2R(4) - 2R(3))

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2020-08-04 09:55:45 -0500

Aantal keer gelezen: 298 keer

Laatst gewijzigd: Aug 19 '20