biologie theorie

asked 2020-08-08 09:05:02 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

Hallo, als je spier gaat samentrekken gaan de sarcomen toch verkorten en niet de myosine of actie filamenten? ben ik correct?

mvg

edit retag flag offensive close merge delete