Stel je vraag
0

Organische Redoxreacties

asked 2016-06-14 10:42:54 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

Ik kwam deze vraag tegen en vroeg me af of we dit wel moeten kennen voor het toelatingsexamen. Ik vond het lastig om op te lossen met de oxidatiegetallen van organische verbindingen..

De volgende organische redoxreactie grijpt plaats in zuur milieu:

a CH3-CH2-CH2-CH2-OH + b Cr2O7 2- + c H+ →
d CH3-CH3-CH3-CH=O + e Cr3+ + f H2O

Hoeveel bedraagt de waarde van c in deze vergelijking?

6

8

<c> 10

<d> 12

edit retag flag offensive close merge delete

8 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-17 05:50:16 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zo moeilijk was het dus niet. Enkel stap voor stap beredeneerd uitwerken;

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-17 05:06:37 -0500

Ann-Sophie.Lambrechts gravatar image

image description

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-16 13:03:45 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Ann-Sophie, Margot heeft je nu het antwoord gegeven. Kan jij ons nu verrassen met de manier waarop je tot die 8 komt? dan bewijs je jezelf dat je het begrepen hebt. Bij voorbaat dank!.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-16 11:07:20 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

Het antwoord is 8!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankuwel , heb het nu ook gevonden :)

Ann-Sophie.Lambrechts ( 2016-06-16 12:15:01 -0500 )edit
0

answered 2016-06-16 09:02:41 -0500

Ann-Sophie.Lambrechts gravatar image

Is de oplossing van deze oefening 6 ?

Alvast bedankt!!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-15 11:52:04 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Voor diegenen die het niet onmiddellijk lukt: bij een chemische reactie nagaan welke reactie plaatsgrijpt bv. neutralisatie, neerslagreactie, oxido-reductiereactie, ... . Bv. Uit deze opgave vindt je dat de Cr in Cr2O7 2- naar Cr +3 gaat. Dit is een reductie. Het organische substraat wordt geoxideerd. Het betreft hier dus een oxido-reductie-reactie. Nagaan om welke organische stof het als reagens gaat. Hier een alcohol. Eraan denken dat er primaire, secundaire en tertiaire alcoholen zijn die elk een ander reactieproduct geven. Hier kan je vinden dat een aldehyde wordt gevormd. Dit is wanneer primaire alcoholen worden geoxideerd. (bij secundaire alcoholen wordt er een keton gevormd; bij tertiaire is er geen reactie en blijft er het alcohol). Vervolgens bepaal je de O.G's. O.G. van het OH-dragend C in het primaire alcohol is hier -I, Cr in Cr2O7 2- is +i6. s Je kan dan de half-reacties opstellen en het geheel als redox-reactie verder uitwerken tot je aan de fase komt die je het gevraagde levert. Opmerking: als je de moleculen in een reactie neerschrijft dienen ze wel correct te zijn; het aldehyde is CH3-CH2-CH2-CH=O (n-butanal).

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-15 03:50:15 -0500

Margot.VanDaele gravatar image

Het is gelukt danku!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-14 13:35:45 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Dit is leerstof die moet gekend zijn. De methodiek om dit op te lossen is identiek met deze van redoxreacties zonder organische moleculen 1) Bepaal het oxidatiegetal van de atomen die van oxidatiegetal veranderen. In deze reactie is Cr en het Koolstofatoom dat gebonden is aan de alcoholgroep (reagens) en aan de aldehydegroep (reactieproduct). Voor organische moleculen vind je de methodiek terug in blik op chemie (Hoofdstuk 2) 2) Wanneer een atoom dat van oxidatiegetal verandert gebonden is per twee in een molecule moet je aan de andere zijde van de reactiepijl eveneens een 2 schrijven. In dit geval moet je voor Cr (drie plus) een 2 schrijven 3) Breng de electronenbalans in evenwicht 4) Breng de ladingsbalans in evenwicht. Hier door H+ ionen toe te voegen daar de reactie in zuur milieu plaatsvindt 5) Breng de Zuurstof en Waterstofbalans in evenwicht door het toevoegen van watermoleculen (deze stap kan je hier overslaan daar er niet gevraagd wordt naar de coëfficient die voor water staat.

Controleer de oplossing die je hebt gevonden of deze terugkomt in de mogelijkheden.

Geef maar even aan of dit je tot de juiste oplossing leidt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-14 10:42:54 -0500

Aantal keer gelezen: 1,132 keer

Laatst gewijzigd: Jun 17 '16