Stel je vraag
0

augustus vraag 8 chemie

asked 2016-06-15 04:19:35 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-06-24 16:00:39 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Een fysiologische zoutoplossing bevat 0,90 massa-volume% natriumchloride. Met een infuus wordt een halve liter van deze oplossing toegediend. Hoeveel gram chloride-ionen worden dan in het bloed gebracht?

Ik begrijp niet zo goed wat massa-volume% juist inhoud, Moet je dit altijd zien als het aantal g per 100 ml Dus hier 0,90 g per 100 ml?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-15 04:42:08 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De oplossing is hoofdzakelijk water, en, 1 liter water weegt 1 kg of 1000 gram. Met het gegeven m/V% kan je vinden hoeveel natriumchloride er in het betrokken volume (= gewicht) zit.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-15 04:19:35 -0500

Aantal keer gelezen: 665 keer

Laatst gewijzigd: Jun 15 '16