Stel je vraag
0

Fysica hydrostatica

asked 2016-06-15 04:37:58 -0500

Charline.DeBlock gravatar image

updated 2016-06-15 04:42:28 -0500

1997 Voorbeeldexamen Vraag 14:

Een U-vormige buis bezit gelijke verticale benen van 60 cm lengte. De U-buis is tot op halve hoogte gevuld met water. Men giet langzaam één been tot aan de rand vol met olie (ϱ = 800 kg/m3). Dan is de lengte van de oliekolom in de buis gelijk aan:

a) 24 cm

b) 30 cm

c) 37,5 cm

c) 50 cm

Bij mijn berekeningen kom ik iets uit dat niet kan kloppen, maar ik zie niet wat er fout is aan mijn methode. Ik stel de druk in het ene been (op scheiding met olie en water) gelijk aan de druk in het andere been. De atmosferische drukken kan je schrappen. Dan stel ik de hoogte van olie gelijk aan 0,3 + x. Voor de hoogte van water neem ik dan x. Ik werk uit naar x en kom dan 1,2m uit. 0,3+1,2=1,5... Wat klopt er niet?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Met jouw definitie van x moet je voor het water 2x nemen

Yves@REBUS ( 2016-06-15 05:35:45 -0500 )edit

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-15 05:34:46 -0500

Je aanpak is goed door de druk onder de olie te vergelijken met de druk op dezelfde hoogte in het andere been. De hoogtes die je invult echter niet. De hoogte van de olie is x, het water is in datzelfde been gezakt met (x-0,3). In het andere been is het water dus evenveel gestegen (volume water blijft constant). de totale hoogte water in het rechtse been ten opzichte van de scheiding olie en water is dan 2 maal (x-0,3): $\rho_{olie} g x = \rho_{water} g 2 (x-0,3)$. Uitwerken geeft 50cm.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Waarom moet je het maal 2 doen?

Charline.DeBlock ( 2016-06-15 07:49:17 -0500 )edit

Een keer om de afstand tot de scheiding olie-water onder het oorspronkelijke waterniveau in rekening te brengen en nog een keer voor de stijging van het water in het andere been tov het oorspronkelijke waterniveau. Deze 2 afstanden zijn gelijk omdat het water gaat van het ene naar het andere been.

Yves@REBUS ( 2016-06-17 08:02:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-15 04:37:58 -0500

Aantal keer gelezen: 558 keer

Laatst gewijzigd: Jun 15 '16