Stel je vraag
0

Hydrostatica

asked 2016-06-15 09:29:14 -0500

Charline.DeBlock gravatar image

updated 2016-06-15 11:19:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Een gesloten glazen buis is opgedeeld in twee delen door een kwikdruppel die vrij kan bewegen.

In de ruimte links bevindt zich 25 mg N2-gas, in de ruimte rechts 40 mg N2-gas.

Wat is de verhouding L1/L2 wanneer de kwikdruppel in evenwicht is?

a) 0,385

b) 0,625

c) 0,450

d) 0,800

Moet je hier werken met de ideale gaswet? Zo ja, hoe?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-15 21:43:28 -0500

updated 2016-06-15 21:45:22 -0500

Voor ale oefeningen op de gaswet waar je 2 situaties moet vergelijken kan je starten met $\frac{p V}{nRT}=c^{te}$. Dan schrap je de factoren die constant blijven tussen de situaties die je vergelijkt.

Hier is links en recht van de kwikdruppel de druk $p$ gelijk (druppel kan vrij bewegen onder invloed van druk links en rechts), de temperatuur $T$ blijft ook constant. Het volume $V$ en de hoeveelheid $n$ in mol blijven over. We hebben dus nog$\frac{V_l}{n_l}=\frac{V_r}{n_r}$.

Dan ga je toewerken naar een vorm die de gegevens uit de opgave gebruikt: het volume kan je herschrijven in functie van de lengtes waarnaar gevraagd wordt via de doorsnede van de buis $A$: $V_l=A L_l$ en ook de hoeveelheid via de massa $m$: $n=m/M$ met M de molaire massa van $N_2$ zowel links als rechts.

$\frac{A L_l}{m_l / M}=\frac{A L_r}{m_r / M} \Leftrightarrow \frac{L_l}{L_r}=\frac{m_l}{m_r}$. Uitrekenen geeft $5/8=0.625$

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-15 09:29:14 -0500

Aantal keer gelezen: 506 keer

Laatst gewijzigd: Jun 15 '16