Stel je vraag
0

Fysica vraag 3.1.5 (altijd waar/soms waar/nooit waar)

asked 2016-06-17 05:14:30 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

updated 2016-06-17 05:15:23 -0500

Beste, Ik begreep deze vraag uit fysica helemaal niet. Zou iemand mij kunnen uitleggen wat de oplossingen zijn en welke redenering hier achter ligt? Ik vind deze soort vragen heel moeilijk (het verband tussen resulterende krachten en of er dan een beweging is of niet) waar vind ik hier uitleg over?

Alvast bedankt, Jaak

image description C:\fakepath\13453177_983112865117597_1374537331_o.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2017-07-02 07:01:48 -0500

Marie.Vandenberghe gravatar image

Ik snap H) van deze oefening niet. Ik had opgeschreven dat deze stelling fout was, maar deze klopt toch wel bij een ECB.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

H is soms waar. Niet alleen bij een ECB. Ook bij een horizontale worp staat in het begin de resulterende kracht loodrecht op de bewegingsrichting van het voorwerp.

Myriam@REBUS ( 2017-07-02 07:13:03 -0500 )edit

Ok dank u wel!

Marie.Vandenberghe ( 2017-07-02 07:14:01 -0500 )edit
0

answered 2016-06-17 07:37:10 -0500

Deze vragen gaan over de 3 wetten van Newton.

De eerste zegt dat een voorwerp waar geen krachten op inwerken door inertie blijft doen wat het al deed (in rust blijven of aan constante snelheid bewegen)

De tweede dat als er een resulterende kracht is op een voorwerp (de som van de fysische krachten (!vectoren) is verschillend van 0) dan zal dit voorwerp een versnelling ondergaan. (je schrijft deze vectorvergelijking op per voorwerp, na projectie heb je dus meerdere vergelijkingen zie 5-stappenplan in cursus om de dynamicaoefeningen op te lossen)

De derde gaat over actie en reactie: als een eerste voorwerp een kracht uitoefent op een andere voorwerp dan zal dit 2de voorwerp een evengrote en tegengestelde kracht uitoefenen op het eerste.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-17 05:14:30 -0500

Aantal keer gelezen: 330 keer

Laatst gewijzigd: Jul 02 '17