Stel je vraag
0

fysica 1997 vraag 15 golven

asked 2016-06-18 10:05:10 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-06-18 11:44:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

image description

Hoe kan je zien dat deze golf naar links loopt?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-18 11:43:10 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het punt met de meest negatieve uitwijking zit bij 1,5 op t=0 en na 0,01 s zit het bij 1. De golf loopt dus naar links.

In de tijd van 0,01 s is het punt x=1 van amplitude 0 naar amplitude -1 gegaan. Dat komt overeen met 1/4 van de periode. De gehele periode is dan 0,04 s

f=1/T ==> f= 1/0,04 = 25 Hz

Antwoord C

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ok, bedankt. Maar dus als de uitwijking altijd voor het eerst negatief is, is het dan altijd een linkslopende golf?

Eline ( 2016-06-18 13:13:41 -0500 )edit

Niet altijd, maar hier kan dit alleen doordat de golf naar links beweegt. Als het een rechts lopende golf zou zijn moest er eerst het +1 punt passeren voordat het -1 zou kunnen worden. In de opgave staat echter dat -1 de eerste maximale amplitude is in dat punt.

Myriam@REBUS ( 2016-06-18 13:44:10 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-18 10:05:10 -0500

Aantal keer gelezen: 680 keer

Laatst gewijzigd: Jun 18 '16