Stel je vraag
0

Chemie vraag 7-02

asked 2016-06-20 03:56:03 -0500

Iris.Lundin gravatar image

De vergelijking gaat als volgt: H2(g) + CO2(g) <--> H2O(g) + CO(g) Moet H2O in deze oefening worden meegenomen in de vergelijking van de evenwichtsconstante? Als ik dit niet meeneem kom ik namelijk niet het juiste antwoord uit. Als H2O in de vergelijking moet, waarom dan? Ik dacht dat we dit als een constante mochten beschouwen in iedere vergelijking. Kan iemand mij hierbij helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-20 04:36:26 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wanneer stoffen oplosmiddel zijn of een vaste stof dan dienen ze niet worden opgenomen in de vergelijking van de evenwichtsconstante. Er staat in de reactievergelijking aangegeven dat het hier gaat om water in de gasfase (g). Dan dient deze stof wel worden opgenomen in de vergelijking van de evenwichtsconstante. Zie ook de oefening in Blik op Chemie (Hoofdstuk 6).

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2016-06-20 03:56:03 -0500

Aantal keer gelezen: 176 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '16