Stel je vraag
0

2.4.2 fysica

asked 2016-06-20 10:38:10 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-06-20 12:03:53 -0500

image description

Beste,

is bij een verticale worp de tijd dat het voorwerp omhoog gaat altijd hetzelfde als de tijd dat het voorwerp valt gaat?

Bij de tijd dat het voorwerp het object raakt begrijp ik niet waarom het niet onder de wortel: -2gh is, want uw vergelijking is toch: x = x0 + vx0 . t + (a . t^2)/2 dus dan zou ik zeggen dat x uw eindhoogte gelijk is aan 0. en x0 uw beginhoogte en dan kom ik uit op een min ipv een plus

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Bij a) kom je -500 uit en dat klopt met hoe je de as gekozen hebt (0 onderaan, positief naar beneden en dus een negatieve beginsnelheid naar boven). Bij b) is $v_0=0$ , geen snelheid bovenaan. h is negatief (-500 zie deel a) van de vraag), onder de wortel staat dus toch een positief getal

Yves@REBUS ( 2016-06-20 11:59:56 -0500 )edit

Je keuze van as is bijzonder maar ze maakt geen verschil in de resultaten: de pijl bereikt 500m boven de grond, de tijd om terug op de grond te vallen is 10s + $\sqrt{\frac{2h}{g}}$ = 20s

Yves@REBUS ( 2016-06-20 12:02:31 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-20 10:59:25 -0500

Romain@REBUS gravatar image

In a) : $h=v_0^2/(2g)$ : het teken is verkeerd ! Gelieve de rest van uw berekeningen aan te passen !

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-20 10:38:10 -0500

Aantal keer gelezen: 134 keer

Laatst gewijzigd: Jun 20 '16