Stel je vraag
0

chemie vraag 4-52 overdruk

asked 2016-06-21 04:44:22 -0500

Machteld.DeBacker gravatar image

Ik begrijp niet waarom je gewoon 2,5 bar mag gebruiken. Er staat toch dat er een overdruk is van 2,5 bar dus dat is toch 3,5 bar?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-21 05:22:39 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zie hiervoor 'Chemie hfstk 4.52', en 'Chemie 4-52' en Chemie Overdruk' bij de reeds behandelde vraag 4.52 op deze site . ze zijn gemakkelijk te vinden door op de tag 'chemie' te drukken waardoor de lijst beperkt wordt tot chemievragen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-06-21 04:44:22 -0500

Aantal keer gelezen: 73 keer

Laatst gewijzigd: Jun 21 '16