Stel je vraag
1

Zuur-base-titratie

asked 2014-04-29 07:02:29 -0500

Joris@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:07:47 -0500

yannick gravatar image

Waarvoor dient een indicator bij een zuur-base-titratie?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2014-06-28 08:27:38 -0500

Johan@REBUS gravatar image

updated 2015-03-13 17:07:56 -0500

yannick gravatar image

Een indicator is een stof die in gedissocieerde vorm een andere kleur heeft dan in ongesplitste toestand en kan bij een zuur-base-titratie aangewend worden om het omslaggebied, dan wel het omslagpunt (EP) visueel weer te geven. Deze omvorming van ongedissocieerde naar gedissocieerde vorm verloopt volgens een evenwichtsreaktie.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2014-04-29 07:02:29 -0500

Aantal keer gelezen: 700 keer

Laatst gewijzigd: Mar 13 '15