Stel je vraag
0

chemie atoomstraal

asked 2016-06-21 10:49:13 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-24 15:58:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Op p 26 in het boek blik op chemie staat dat 'in eenzelfde periode de straal af neemt van rechts naar links in het PSE (dit betekent dus dat rechts de grootste straal zou zitten.) Dit is toch tegenstrijdig met de zin eronder namelijk dat er een toename is van de kernlading? Moet het niet zijn dat rechts dan de kleinste straal zit?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-21 12:18:58 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Dit is een terechte opmerking. 'in eenzelfde periode neemt de straal TOE van rechts naar links in het PSE. Dit is nog een 'onvolmaaktheid' in deze BOC-editie.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2017-06-07 13:11:35 -0500

Johan@REBUS gravatar image

'in eenzelfde periode neemt de atoomstraal TOE van rechts naar links in het PSE" . Betreft het ionen dan is de situatie omgekeerd. Het Fluoratoom met atoomnummer 9 heeft een kleinere atoomstraal dan Lithium met atoomnummer 3. Het fluorion F^-1 heeft een grotere straal dan het lithiumion Li^+1.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-21 10:49:13 -0500

Aantal keer gelezen: 735 keer

Laatst gewijzigd: Jun 07 '17