Stel je vraag
0

9.04 chemie

asked 2016-06-22 14:05:14 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-06-25 04:16:21 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

Bij 9.04 moest je 7 isomeren maar ik bekom maar 6 isomeren, en het 7de zou een stereo-isomeer moeten zijn, maar ik zie niet goed hoe?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Geef even de opgave.

Koen@REBUS ( 2016-06-22 14:40:01 -0500 )edit

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-22 16:38:00 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

Oplossing is wel degelijk B. Er zijn 7 isomeren. 6 structuurisomeren zoals door jou gevonden. Maar er is ook nog 1 stereoisomeer Isomeer 5 in jouw oplossingen kan eveneens CIS-, TRANS-Isomerie vormen.

Dus in totaal 7.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Maar, waarom is dit enkel bij het 5de isomeer dat een cis-trans kan voorkomen? Want bij het 3de, 4de en 6de zou je daar ook niet cis-trans kunnen krijgen voor elke dubbele binding?

Eline ( 2016-06-23 08:35:11 -0500 )edit
0

answered 2016-06-22 14:42:37 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Geef even de opgave dan kunnen anderen ook mee volgen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-22 14:05:14 -0500

Aantal keer gelezen: 115 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '16