Stel je vraag
0

Kan je een virtueel beeld zien? (10.1.15)

asked 2016-06-23 09:53:24 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

In de cursus staat een vraag (10.1.15) over virtuele beelden. Hier vragen ze of je een virtueel beeld kan zien. Dus mijn vraag luidt: Kan je een virtueel beeld zien? of bedoelen ze dat niet met die vraag?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-23 13:51:38 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je kan een virtueel beeld zien. Probeer zelf maar eens uit met een vergrootglas. Het beeld is wel niet zo scherp, maar daarover werd niets gevraagd.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-23 09:53:24 -0500

Aantal keer gelezen: 322 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '16