Stel je vraag
0

Wiskunde vraag 4.4.3

asked 2016-06-24 14:48:16 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

Beste, Hoe moet ik beredeneren bij deze vraag? Ik heb het al proberen uit te rekenen maar dit lukt ook niet. Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2016-06-24 15:19:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De 10 mensen zijn samen 220 jaar oud. Als er twee de groep verlaten zijn de overblijvende gemiddeld 19 jaar. Schrijf dit als volgt:

(220-2x)/8 = 19 (10 mensen -2 maakt een groep van 8 mensen)

220-2x = 19*8

2x = 68

x = 34 Conclusie: de twee personen die de groep verlaten hebben zijn gemiddeld 34 jaar oud.

Aangezien iedereen 18 jaar of ouder is kan de oudste van dit duo niet ouder zijn dan 50 jaar.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Heel duidelijk! Bedankt

Jaak.Dezeure ( 2016-06-24 16:05:39 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-24 14:48:16 -0500

Aantal keer gelezen: 128 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '16