Stel je vraag
0

biologie 5.1

asked 2016-06-26 02:14:51 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Bij de extra bundel van hfdst 5 oef 1 heb ik antwoord C, dat daartussen de ovulatie plaatsvindt. Bij vraag 5.32 extra echter, wat mij dezelfde vraag lijkt, heb ik antwoord B, daar waar het baarmoederslijmvlies min of meer constant blijft?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Het gaat er denk ik om dat de ovulatie niet gebeurt tijdens de sterke stijging(groei) van het baarmoederslijmvlies 5.1 tussen 2 en 3 of in 5.32 tussen 1 en 2. Maar eerder wanneer het baarmoederslijmvlies ongeveer de juiste dikte begint te krijgen ( tussen 3 en 4 en op punt 2 in oefening 32)

Jaline.Thirion ( 2016-06-30 05:36:24 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-07-04 09:54:00 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Uitleg zie mail :)

Maar Jaline haar uitleg is correct :)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-26 02:14:51 -0500

Aantal keer gelezen: 420 keer

Laatst gewijzigd: Jul 04 '16