Stel je vraag
0

wiskunde convex en concaaf

asked 2016-06-27 06:56:39 -0500

Paulien.Verbiest gravatar image

In het bundeltje theorie van wiskunde staat dat convex hol is en concaaf bol is. Is het niet omgekeerd?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-27 10:24:30 -0500

Paulien.Verbiest gravatar image

Bedankt voor de goede uitleg! Het is vele duidelijker!

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-27 09:15:06 -0500

Romain@REBUS gravatar image

Zoals het in de cursus en in de oefeningenbundel staat is het juist !!!

Zie Wikipedia

Convexe functie Grafiek van een convexe functie op een interval.

In de analyse, een deelgebied van de wiskunde, wordt een reëelwaardige functie f, die is gedefinieerd op een interval (of op een willekeurige andere convexe deelverzameling van enige vectorruimte) convex genoemd als voor enige twee punten x en y in haar domein C en enige t in [0,1] geldt dat

f ( t x + ( 1 − t ) y ) ≤ t f ( x ) + ( 1 − t ) f ( y ) . {\displaystyle f(tx+(1-t)y)\leq tf(x)+(1-t)f(y).}

In andere woorden een functie is convex dan en slechts dan als haar epigraaf (de verzameling van punten die op of boven de grafiek) liggen) een convexe verzameling is.

In beelden uitgedrukt wordt een functie 'convex' genoemd, als de functie voor enige twee punten in het interval onder het rechte lijnstuk ligt dat deze twee punten met elkaar verbindt.

Technische Hogeschool van Delft : De grafiek van een convexe functie is “hol” naar boven, “bol” naar beneden, bijvoorbeeld f(x) = $x^2$ .

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-27 08:09:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Convex Concaaf.JPG

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-06-27 06:56:39 -0500

Aantal keer gelezen: 3,230 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '16