Stel je vraag
0

fysica cirkelbeweging

asked 2016-06-27 07:06:00 -0500

Paulien.Verbiest gravatar image

Van een uurwerk heeft het uiteinde van de grote wijzer een snelheid van 2 mm/s. Bereken de lengte van de wijzer.

Ik dacht te werken met v=wr. Maar ik vind het juiste antwoord niet.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-27 08:03:14 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De grote wijzer draait één maal rond in een uur. Dat komt overeen met 2π╱3600 seconden. Nu zou je het moeten kunnen vinden met v=ωR.

R=0.002m/(2π╱3600s)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-27 07:06:00 -0500

Aantal keer gelezen: 27 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '16